Mål

Sammanfattning av Skånes prioriterade jämställdhetsmål

Mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne

  • Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regional utveckling
  • Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar
  • Samverkan för att uppnå Ett jämställt Skåne genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor

 

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård och arbetet med den sexuella och reproduktiva hälsan ska stärkas.