Jämställt föräldraskap som arbetsgivarfråga

Baby som ligger i en säng
Bild: Mostphotos
Filmen gjordes i samband internationella kvinnodagen 2020.

Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. På den här sidan beskriver vi vinsterna med jämställdhetsarbete för dig som arbetsgivare och exempel på åtgärder som du kan genomföra på din arbetsplats.

Vinster för arbetsgivaren

Forskning visar att arbetsgivare gynnas av att arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen. Vinsterna är dels kopplade till rekrytering och kompetensförsörjning men kan också bidra till ökad lönsamhet och positiv utveckling.

Lättare att rekrytera – Organisationer som arbetar med social hållbarhet i form av inkludering, mångfald och jämställdhet uppfattas ofta som attraktiva arbetsgivare och har lättare att rekrytera. (I en undersökning som fackförbundet Unionen genomförde 2017 uppgav sju av tio av respondenterna att de anser att det är viktigt att arbetslivet är föräldravänligt.)

Friskare personal – Att arbeta med jämställdhet och att skapa förutsättningar för en jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet skapar en hållbar organisation genom att bland annat minska frånvaron i form av sjukskrivningar.  En jämställd fördelning leder också till att minska kvinnors frånvaro i form av sjukskrivningar och långa perioder av att vara hemma med barn och minskar därmed stress och psykisk ohälsa.

Ökad lönsamhet – En hög personalomsättning är kostsam för arbetsgivare. Flera studier visar att det är högre personalomsättning i organisationer som inte arbetar med jämställdhet. Genom att starta eller öka arbetet med jämställdhet kan en organisation minska sin personalomsättning och därmed skapa en ökad kontinuitet på arbetsplatsen.

En hållbar organisation – jämställdhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv kopplat till föräldraskap handlar om att skapa kontinuitet i organisationen samt att klara av kompetensförsörjningen. En hållbar och attraktiv arbetsgivare möjliggör för de anställda att vara närvarande föräldrar samtidigt som de förvärvsarbetar.

Alla vinster finns mer utförligt beskrivna i Rapporten Jämställt föräldraskap – En arbetsgivarfråga på sidan 23.

Så här gör du

Här kommer en lista över tips på åtgärder för att möjliggöra för föräldrar att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Ha i åtanke att åtgärder ska vidtas efter att undersökning genomförts och resultatet analyserats för att de ska vara verksamma i er organisation, se detta som inspiration i ert arbete.

På sidan 37 i rapporten kan du läsa mer om hur ni kan arbeta med aktiva åtgärder i er organisation.

Åtgärder på arbetsplatsen

 • Inte förlägga möte i direkt anslut till arbetsdagens början och slut så att föräldrar kan hämta och lämna på förskolan/skolan
 • Flexibla arbetstider
 • Önskeschema inom yrken där flexibla arbetstider inte är möjligt
 • Möjlighet att delta på möten interaktivt
 • Lägg kurs och konferens där en inte behöver sova över
 • Ge ledighet i samband med lov
 • Erbjud anställda att ta med barn till arbetet i de organisationer där det fungerar
 • Kommunicera tydligt vilka åtgärder som vidtas så att föräldrar utnyttjar dessa
 • Erbjud heltidskontrakt
 • Ge föräldrar ledigt med bibehållen lön vid medverkan på aktiviteter som: utvecklingssamtal, skolmöten
 • Ge samtliga vårdnadshavare ledigt för att medverka på MVC och BVC besök
 • Vara tydlig med rätten att vara ledig vid inskolning
 • Ge föräldrar ledigt för att medverka i kurser som är kunskapshöjande kring förlossning och vård av barn
 • Skapa en struktur som möjliggör för även chefer att vara föräldralediga

Åtgärder kopplat till föräldraledighet

 • Ha samtal om önskad kontakt med arbetsplatsen under ledighet
 • Inbjudan till aktiviteter och möte om det önskas
 • Inkludera föräldralediga i lönerevision
 • Återintroduktion efter lång ledighet
 • Löneutfyllnad för föräldralediga
 • Upplys medarbetar om ”föräldrakollen” på försäkringskassan
 • Säkerställ att både män och kvinnor uppmuntras likvärdigt till nedgång i tid under småbarnsåren – alltså, bryt mönstret av att kvinnor uppmuntras/förväntas göra detta och inte män
 • Skapa tydliga riktlinjer för hur arbetet ska fortgå vid föräldraledighet så att anställda känner sig trygga med att vara lediga (ex.vi ska ta in vikarie)
 • Tydligt arbete för att föräldralediga ej ska halka efter i löneutvecklingen

Åtgärder kopplat till normer och attityder

 • Uppmuntra pappor att ta ut mer föräldraledighet
 • Var förbild som chef och ta ut föräldraledighet
 • Dela ut jämställdhetspremie vid jämnt uttag
 • Se alla föräldrar genom att uppmärksamma föräldrar likvärdigt (ex. genom att fira pappor och mammor likvärdigt, förutsätt att pappor ska vabba och vara föräldralediga)
 • Kommunicera tydligt när chefen vabbar
 • Var tydlig i kommunikation med att ni är positiva till att föräldrar delar på ansvaret för det obetalda hem och omsorgsarbetet
 • Förutsätt att föräldrar oavsett kön kommer vara föräldralediga
 • Arbeta med kunskapshöjande insatser inom organisationen kring effekterna av jämställt föräldraskap
 • Arbeta normförändrande med föräldraskap i ledningsgrupper, på APT och på arbetsplatsen generellt
 • Undersök hur det icke-meriterande arbetet fördelas på arbetsplatsen

Detta säger lagen

Diskrimineringslagen förstärktes år 2017 med krav på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att upptäcka, analysera, vidta åtgärder och utvärdera möjlighet för de anställda att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det ska inte finnas någon motsättning mellan att vara en närvarande förälder och att förvärvsarbeta. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet. Aktiva åtgärder är ett processarbete vilket innebär att det ska vara ständigt pågående. Dokumentationen ska bland annat innehålla:

 1. Vilka risker och hinder som identifierats.
 2. En analys av orsakerna till riskerna och hindren.
 3. De åtgärder som ska genomföras och gärna en tidsangivelse för när de träder i kraft samt vem som ansvarar för att de genomförs.
 4. En uppföljning och utvärdering av arbetet för att se om önskad effekt uppnåtts.

Alla tjänar på ett jämställt föräldraskap