Myndigheter

Här kan du se en förteckning över de skånska myndigheter som är anslutna till Ett jämställt Skåne.

Genom arbete inom ramen för vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering är grunden för arbetet. I vår verksamhetsplanering finns aktiviteter för att bidra till ett jämställt Skåne.

Till Arbetsförmedlingen

 

Högskolan Kristianstad har tagit fram en plan för arbetet med jämställdhetsintegrering de kommande åren. Högskolans arbete med jämställdhetsintegrering kan komma att bidra till flera av de regionala målen för Ett jämställt Skåne. Det är utbildningsområdena själva som ska definiera och sätta mål för sitt arbete med jämställdhetsintegrering, men samlat kommer de att bidra till flera av de regionala målen, till exempel minskad könssegregering inom utbildningsväsendet, ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor samt mer jämställd hälso- och sjukvård. De övergripande målen för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne kan högskolan bidra till genom att vi ska stödja och kompetensutveckla personalen vid högskolan och bedriva ett utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering som i förlängningen förväntas bidra till att fler har kompetens inom området och kan koppla det till t.ex. regional utveckling. Målet om målstyrning och systematiskt uppföljningsarbete bidrar högskolan till genom sina egna mål och de kommande uppföljningarna som kan vara en del av uppföljningen av utvecklingen i länet. I högskolans egna uppföljningar kan kopplingar till de regionala målen göras. Högskolan kommer att kunna vara med och bidra till samverkan genom nätverksdeltagande och att sprida erfarenheter från det egna utvecklingsarbetet. Högskolans plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 fokuserar på följande områden

• Jämställd utbildningsverksamhet för att bryta könsstereotypa studieval och att ge studenterna tillräckligt goda förutsättningar och färdigheter att integrera genus och jämställdhet i sitt kommande yrkesliv.

• Jämställda akademiska karriärvägar och jämställd forskningsverksamhet för att stödja jämlika förutsättningar för kvinnor och män att göra akademisk karriär och stödja jämlik fördelning av forskningsresurser. För att organisera och implementera handlingsplanen för högskolans utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering ska följande områden utvecklas:

• Utveckling av jämställdhet i högskolans verksamhetsutvecklingssystem

• Stöd till, kompetensutveckling om och spridning av arbetet med jämställdhetsintegrering

• Synergier mellan arbetet med hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering

Till Högskolan Kristianstad

Som ett gränsregionalt EU-program har vi horisontella kriterier (bl.a. jämställdhet och icke-diskriminering) som ett viktigt element och bedömningsgrund i programmet, och där vi kan tillse att jämställdhet blir en integrerad del av projekten och då dessutom bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning för hela programgeografin i allmänhet och för Skåne i synnerhet.

Till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Med ett löpande aktivt systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering för alla delar av verksamheten och ett aktivt arbete för jämställdhetsintegrering.

Till Lunds universitet

Malmö universitet bidrar till ett jämställt Skåne genom att arbeta för att de studenter som studerar vid Malmö universitets professionsutbildningar ska lämna Malmö universitet med tillräckliga kunskaper om genus och jämställdhet för att i sina kommande arbeten ha förutsättningar att säkerställa ett professionellt agerande där kön inte spelar roll. Vilket på sikt även kan bidra till att i framtiden bryta könsbundna studieval och den könssegregerade arbetsmarknaden.

Vi arbetar för att våra akademiska karriärvägar ska vara jämställda och våra forskningsmiljöer jämställdhetsintegrerade. För att nå detta behöver vi säkerställa att kunskap finns i vår organisation om hur genus och (o)jämställdhet görs i akademin. Proaktiva styr- och beslutsprocesser ska tas fram som ställer aktiva krav på kartläggning, analys och agerande för att säkerställa ett genusmedvetet bemötande och beslutsfattande.

Malmö universitet arbetar aktivt för att i sin forskning belysa, synliggöra och påverka hur jämställdhet och likabehandling görs inom olika områden/sektorer i samhället, vilket bidrar till en kunskap som på sikt kan minska ojämställdhet och orättvisor i samhället.

Till Malmö universitet

Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom att arbeta utefter vårt jämställdhets – och mångfaldspolitiska program. Det slår bland annat fast att

Jämställdhet är en förutsättning för demokratisk utveckling. En yrkesgrupp satt att ytterst upprätthålla demokratin behöver internt följa alla aspekter av demokrati. För att både kvinnor och män ska uppleva polisyrket som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet tillhör även de mänskliga rättigheter som ska gälla i samtliga delar av vårt samhälle.

Vi önskar bidra med hur vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ta del av goda exempel från andra verksamheter.

Jämställdhetsintegrering innebär i socialfondsprogrammet att jämställdhetsperspektivet systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla faser av programmet. Det är ett sätt att säkerställa att jämställhet inte blir något separat eller tillfälligt. Det ska också integreras systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och resultat. Ett mål för programperioden 2014-2020 är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering och särskilda insatser för jämställdhet i bland annat våra regionala projekt är ett sätt att nå målet.

Till ESF-rådet