Kommuner

Här kan du se en förteckning över de skånska kommuner som är anslutna till Ett jämställt Skåne.

I Bjuvs kommun arbetar vi med jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Här har vi en levande vision där jämlikhet i olikhet är ett av fyra visionsmål. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom aktiviteter och mötesplatser som engagerar många olika människor. Här har alla, oavsett vem du är, jämlika förutsättningar för framtiden.

Kommunens chefer arbetar efter en tydlig arbetsgivarpolicy för ökad inkludering och mångfald. Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och likabehandlande. Våra medarbetares olikheter är en tillgång och olika perspektiv berikar och gynnar kommunen som helhet. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möte våra medborgares behov. Under hösten 2017 deltog alla chefer i en fortbildning och workshop kring jämlikhet, normer och mångfald för en inkluderande arbetsplats.

I samarbete med Kommunförbundet Skåne drivs inom barn- och utbildningsförvaltningen ett aktivt arbete med normkritisk verksamhetsutveckling för alla barn och ungas lika rättigheter och möjligheter.

Till Bjuvs kommun

 

Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete.

Målsättningar för aktivt likabehandlingsarbete i Bromölla kommun handlar bland annat om
• Att skapa en organisation präglad av mångfald och likabehandling, vilket kommer att bidra till ökad kompetens, en effektivare organisation och en mer kreativ miljö.
• Att vid organiserandet av verksamheter såväl som vid rekrytering av medarbetare alltid ha ett likabehandlingsperspektiv.

Till Bromölla kommun

Båstads kommun bidrar till Ett jämställt Skåne genom att inom samtliga verksamhetsområden beakta och främja arbetet för att utveckla invånares, besökares och medarbetares förutsättningar att vara, verka och leva i kommunen – oavsett kön.

Till Båstads kommun

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Detta blir verklighet med vårt levande och målinriktade jämställdhetsarbete. Genom samverkan ökar vi vår kunskap, delar med oss av erfarenheter och jämställdheten kan öka – i hela Skåne.

Till Eslövs kommun

Ett jämställt Skåne ligger i linje med Helsingborgs stads pågående arbete för jämställdhet och lika möjligheter. I Helsingborgs stad pågår jämställdhetsarbete på olika sätt och inom olika förvaltningar. År 2013 undertecknade staden den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar inom folkhälsa och miljöfrågor, inkluderar jämställdhet som en tydlig viljeinriktning. 2017 antogs Plan för lika möjligheter av kommunfullmäktige. Planen utgår från Livskvalitetsprogrammet och innehåller åtgärder för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Till Helsingborg stad

Vi fokuserar på likabehandling och normkritiskt förhållningssätt.

Till Höörs kommun

Klippans kommun arbetar på flera håll, strategiskt såväl som praktiskt ute i vår verksamhet, för att främja jämställdhet. Vår ungdomsverksamhet är ett gott exempel som vi gärna lyfter, där genomsyras allt arbete av normkritik och inkludering. Vidare arbetar vår HR-avdelning just nu för att göra arbetet med Aktiva Åtgärder vassare, vilket på flera sätt gynnar jämställdheten ur ett personalpolitiskt perspektiv. Sist men inte minst görs just nu en stor satsning i kommunen på arbetet mot våld i nära relationer.  Här har vi fått medel för att kartlägga och implementera verksamma insatser, vilka kommer att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och främja rätten till ett liv fritt från våld.

Till Klippans kommun

Vi bidrar till visionen Ett jämställt Skåne genom ett aktivt jämställdhetsarbete.

Till Landskrona stad

Vi ser att vi kan ha ett gemensamt utbyte och lärande där Lunds kommun bidrag med våra erfarenheter, arbetssätt och strategier. Vi kommer i samband med att vi ansluter ta fram en lokal strategi för Lunds kommun kopplad till Ett jämställt Skåne. Vi blir också en del av att stärka Ett jämställt Skåne utåt genom att bli i ambassadörer och att Ett jämställt Skåne syns våra sammanhang kring jämställdhetsarbetet inom Lunds kommun.

Till Lunds kommun

I Malmö antog kommunfullmäktige en Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i september 2011. Arbetet för att kunna erbjuda boende och brukare en jämställd service har sedan dess bedrivits strategiskt och långsiktigt. Det i sig är ett bidrag till ”Ett jämställt Skåne”.

Till Malmö stad

Inom Funktionsstödsförvaltningen har tjänsten Utvecklingssamordnare inrättats 2017. Målet är att systematiskt sammankoppla och implementera jämställdhetsperspektivet, våld i nära relation och anhörigstödet i LSS-verksamheternas arbete och att arbeta fram rutiner som saknas för att kvalitetssäkra arbetet.

Till Malmö stad

Jämställdhetsombuden på Ekonomiskt bistånd och Boende Innerstaden i Malmö stad ägnar sig åt omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet och skapar utrymme för dialog kring jämställdhet på arbetsplatsen genom bland annat övningar på arbetsplatsträffar.

Till Malmö stad

Simrishamns kommun bidrar till Ett Jämställt Skåne genom att inom samtliga förvaltningar främja jämställdhet, detta i kontakt med våra invånare, brukare och medarbetare. Samtliga förvaltningar arbetar aktivt, tillsammans med HR-enheten, med Heltidsresan/heltidsarbete som norm. Ett pågående arbete som syftar till att öka mängden heltidsarbete bland medarbetarna.
Kommunen har även pågående arbete mot våld i nära relationer och under 2021 kommer alla Simrishamns kommuns politiker och förvaltningschefer genomgå en HBTQI utbildning.

Till Simrishamns kommun

 

Genom att i såväl det dagliga arbetet som de personalpolitiska styrdokumenten uppmärksamma och upprätthålla ett aktivt jämställdhetsarbete.

Till Svalövs kommun

Svedala kommun planerar att arbeta mer fokuserat med inkluderande kommunikation. De planerar att inrätta ett inkluderingsråd i organisationen samt få med frågan om inkludering i verksamhetsplanerna.

Till Svedala kommun

Vi jobbar bland annat med heltid som norm samt chef och ledarskap för att skapa mer jämställdhet, både när det gäller vardagliga förutsättningar och lön.

Till Tomelilla kommun

Vi arbetar aktivt med jämställdhet i vår lönepolitik och i vår samverkan med föreningslivet.

Till Trelleborgs kommun

Ystad arbetar aktivt med lönekartläggning, lönepolitiska satsningar, vi har en plan för lika rättigheter och möjligheter och vi har en jämställdhetskommitté.

Till Ystad kommun

Örkelljunga kommun bidrar till ett jämställt Skåne genom att på olika sätt öka jämställdhetsarbetet i kommunen. Exempelvis genom att se över rekryteringsrutinerna för att främja en jämnare könsfördelning i kommunens verksamheter, analysera resultat och statistik ur ett könsperspektiv för att öka medvetenheten om strukturella skillnader och arbeta på att sätta in åtgärder för att utjämna dessa, förskolorna arbetar med jämställdhet i värdegrundsarbetet och skolelever ska delta i ett projekt som heter ”Barn utan fördomar”.

Det har redan genomförts ett normkritiskt utbildningstillfälle för kommunens chefer och det ska nu spridas och implementeras i verksamheten.

Till Örkelljunga kommun

Den 20 juni -18 fattade Kommunfullmäktige i Östra Göinge beslut om att kommunens arbete ska vara jämställdhetsintegrerat år 2025. Jämställdhet kommer att vara ett stående förbättrings- och uppföljningsområde för alla verksamheter gentemot politiken. Formuleringen lyder att ”inga osakliga skillnader beroende på kön får finnas i kommunens service till göingeborna”.

Till Östra Göinge kommun