Civilsamhällesorganisationer

Här kan du se en förteckning över de skånska civilsamhällesorganisationer som är anslutna till Ett jämställt Skåne.

Vi bidrar till jämställdhet genom folkbildning. Studiecirkeln, vars pedagogik utgår från allas aktiva deltagande och jämställdhet, och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. ABF vill utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är allt jämt en av grundtankarna inom organisationen. ABF stöttar medlemsorganisationer som bedriver aktivt jämställdhetsarbete, vi har en egen jämställdhetspolicy och har varit medarrangörer i arrangemang som feministisk festival, internationella kvinnodagen, regnbågsveckan med mera.

ABF bidrar till jämställdhetsstrategin genom vårt aktiva folkbildningsarbete. Genom folkbildningen medverkar vi till att fler blir bärare av demokratin. ABF Skåne arbetar tillsammans med våra medlemsorganisationer och ABF-avdelningarna i Skåne för att motverka klassamhället och därigenom ojämlikhet och ojämställdhet. Under de kommande fyra åren ska vi arbeta än mer aktivt med jämställdhet internt, med målet att inkludera flera i våra verksamheter och styrelser. Ett exempel på hur vi gör detta är att våra cirkelledarutbildare får möjlighet till en kompetenshöjande insats i jämställdhet och normkritik. Vi påbörjar nu ett internationellt projekt tillsammans med organisationer i Sydafrika för att genom folkbildning stärka deras jämställdhetsarbete. ABF har som ambition att ge mest till de som fått minst. Detta kräver att vi aktivt analyserar och utvecklar vår verksamhet för att nå grupper som annars står långt ifrån makt och möjligheter.

Till ABF Skåne

Som fackförbund arbetar vi på olika sätt med att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det berör arbetsmiljö, lön och andra villkor för våra medlemmar. Vi organiserar samhälls- och beteendevetare i bred bemärkelse varav majoriteten arbetar inom välfärdsyrken på olika sätt. Akademikerförbundet SSR företräder enskilda medlemmar, men har även ett stort engagemang för att påverka samhället i en mer jämställd riktning! Jämställt, jämlikt, jämt!

Vi stödjer våldsutsatta män, pojkar och barn. Vår lokala förening bedriver stödjande samtal, vägledning och en länk till olika myndigheter som socialtjänst, polis etc. Medarbetare i jouren har mycket god kunskap och är utbildade/yrkesverksamma som Socialpedagoger, skötare och behandlingspedagog. Även kompetens inom MI, ART, familjeutredningar och annan behandling.

Allas lika värde föreningens lokaler i Rosengård håller öppet varje dag, även helger.

Vi erbjuder, hjälp och stöd till alla som befinner sig i utsatta område. I våra olika verksamheter möter vi kvinnor, män och HBTQ personer.

Vi tillsammans med Sankta Maria folkhögskolan, Sensus studieförbund möter människor på deras villkor och ser mångfald som en styrka och arbetar för ett jämställt samhälle där alla är lika mycket värda.

Vi arbetar med bildning och kultur. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Vår mötesplats arbetar för integration och vill skapa ett jämställt och inkluderande samhälle. Att bidra till nyanlända snabbare integration genom olika insatser.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi bidrar till Ett jämställt Skåne genom vårt arbete för lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering.
Vi ger gratis råd och stöd till dig som blivit utsatt för diskriminering. Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar att drabbas eller har drabbats av relationsvåld. Verksamheten grundades som en ideell förening år 2004 och har sedan 2005 drivit skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 2012 startade ATIM Tjejjour, som från och med 2016 är ATIM Ungdomsjour, med både utåtriktad och förebyggande verksamhet i skolor samt stöd via telefon, mail och chatt för utsatta unga oavsett kön. ATIM har spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning, sexuellt och ekonomiskt våld. Alla är välkomna att kontakta oss, oberoende av kön, etnicitet, sexualitet, trosuppfattning, levnadsvillkor eller funktionsvariationer. Vi arbetar för ett jämställt samhälle utan våld.

Till Atim kvinno- och tjejjour

I vårt arbete med att hjälpa unga Skåningar i Malmö med omnejd att hitta arbete eller utbildning, jobbar vi aktivt med att utmana normer om vad kvinnor och män kan och bör arbeta med. Vi arbetar dessutom med att belysa vad som påverkar möjligheten till ekonomisk självständighet livet ut och god hälsa, genom att tillsammans med ungdomar i projektet diskutera ojämn fördelning av betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete mellan kvinnor och män. Syftet med detta är att ge de unga kunskap och således bättre förutsättningar att kunna göra informerade beslut den dag de eventuellt bildar familj. Vi arbetar också aktivt med att kunna hjälpa och stötta unga som utsätts för hedersförtryck och/eller våld.

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet då har du kommit rätt. Vi tillhör en världsomfattande nätverk och är representerade i alla världsdelar och 100 länder. BPW Sweden verkar på 10 orter. Vi arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och livslångt lärande. Det är grunden och med det följer frågor som rör jämställdhet, hälsa och livskvalitet mm. Möjligheter till många nya möten med intressanta kvinnor.

Familjefridsjouren i Höganäs bidrar varje dag med att verka och arbeta för jämställdhet, vår organisations mål är Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi försöker genom opinion, samtal och föreläsningar bidra till att arbetet med jämställdhet aldrig stannar upp.

Till Familjefridsjouren Höganäs

FI Simrishamn arbetar med utbildning, utåtriktad verksamhet och politiskt inom kommunens olika styrelser och nämnder. Övergripande engagerar vi oss i klimatkrisen och mänskliga rättigheter, mot våldets olika former, för jämställdhet och jämlikhet. Vi söker bred politisk enighet för att hantera dessa frågor.

Till FI Simrishamn

FI Svalöv jobbar för en jämställd och hållbar landsbygd där alla kan känna sig välkomna och trygga. Vi förtydligar behovet och nyttan av jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv i kommunpolitiken. Vi vill införa en jämställdhetsgaranti som t ex lika lön för likvärdigt arbete i för kommunanställda och utvecklingsarbete för jämställdhetsimplementering. Vi sätter hela tiden frågor om jämställdhet och likabehandling på dagordningen och visar på betydelsen av att vara normkritisk i beslut.

Till FI Svalöv

 

Vi håller ögonen på utvecklingen i staden av jämställda löner.

Malmöfredrikorna är en alldeles nystartad krets där du kan vara med och forma verksamheten för att främja jämställdhet i hem, arbetsliv och samhälle. Hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige finns det fortfarande många utmaningar, men det finns också många möjligheter att engagera sig – i stort eller smått – för att medverka till ett jämlikare samhälle och för att öka kunskapen om hur vi kan minska klyftorna.
Kretsen kommer att bjuda in till föreläsningar och arrangera studiecirklar. Bland planerna för verksamheten finns också förhoppningar om att bygga upp en seminarieverksamhet. Vi vill vara en inkluderande krets där alla kan känna sig hemma, oavsett kön, ålder eller förmåga. Den som bara vill sitta med och lyssna är lika välkommen som den som har många idéer och vill arbeta aktivt.

 

FreeZone utbildar yrkesverksamma och organisationer i hur de ska möta unga med ett stärkande fokus och för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Vi arbetar även med de unga direkt i fria zoner, vilka är stärkande rättighetsbaserade gruppforum.

Till FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne är en kombinerad kvinno- och brottsofferjour som också håller på att etablera en ungdomsjour. Vi är verksamma i sydöstra Skåne där kommunerna Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad ingår.

Vår förening arbetar med:
– Hjälp och stödverksamhet
– Förebyggande arbete och opinionsbildning
– Vittnesstöd vid Ystad Tingsrätt

Vi hjälper och stödjer behövande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott. De sökande kontaktar oss via telefon som vi håller jouröppet vardagar mellan 9.00 – 16.00. Vi erbjuder stödsamtal, följer med till myndigheter och vi kan erbjuda skyddat boende. Vi tar också emot samtal från Polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne.
Vår förening arrangerar olika aktiviteter som sprider kunskap om våld och dess konsekvenser samt arbetar förebyggande mot våld. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de uppmärksammar våld och lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer.

Till Freezonen

Vi på Frida Kvinnojour bidrar till Ett jämställt samhälle genom att bedriva opinion mot mäns våld mot kvinnor. Vi är ute på arbetsplatser och skolor och informerar om våld i nära relation och vilken hjälp man kan få om man är utsatt. Vi bedriver även ett skyddat boende där vi aktivt arbetar med att stärka kvinnorna. Detta gör vi bl a genom att erbjuda samtliga som behöver det svenskundervisning, vi informerar om vilka rättigheter man har i en relation samt allmän samhällsinformation.

Till Frida Kvinnojour

Furuboda folkhögskola driver kurser och arbetsmarknadsprojekt på tre orter i Skåne. Verksamheten syftar till att skapa ökad tillgänglighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller som är ny i Sverige eller står utanför arbetsmarknaden.

Till Furuboda folkhögskola

Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening grundad 1980. Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt från våld och vänder sig till alla kvinnor* och deras barn. Malmö Kvinnojour erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta. Jouren fungerar som en stödinsats för anhöriga, vänner, bekanta och myndighetspersoner. Jouren har tre verksamhetsområden: Skyddat boende, Öppenmottagning: stödlinje och samtalsmottagning samt Förebyggande och opinionsbildande arbete.

Winnet Malmö bygger nätverk, driver projekt, skapar mötesplatser och samarbetar för att underlätta för ömsesidig integration och skapa ett jämställt och inkluderande samhälle. Att bidra till nyanlända kvinnors snabbare integration genom hälsofrämjande insatser är ett viktigt mål för oss. Vi vill tillhöra och bidra till den ideella kvinnorörelses arbete för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor som en viktig samhällsaktör. En stor uppgift för Winnet Malmö är att till sina medlemmar förmedla kunskap om Kvinnokonventionen som är det viktigaste dokumentet för kvinnors rättigheter. Vi står bakom de svenska jämställdhetspolitiska målen.

Game Habitat är en ideell förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. En grundläggande del av detta arbete består av att skapa en miljö som är trygg och inkluderande för alla involverade i spelcommunityt. Det dagliga arbetet och alla kringarrangemang som genomförs av Game Habitat präglas av den jämställdhetskultur som varit prioriterad inom organisationen sedan start.

Spelbranschen står nationellt sett inför en jämställdhetsutmaning då ca en femtedel av anställda idag är kvinnor – därför har Game Habitat som självklar uppgift att jobba för att uppnå en jämnare könsfördelning samt en god jämställdhets- och mångfaldskultur. För att öka urvalet till utbildningar och anställningar behövs förebilder som kan visa på möjligheterna i branschen. Här vill Game Habitat hitta vägar för att få ut förebilderna tidigt i kedjan, t ex på regionens grundskolor och genom aktiviteter riktade till ungdomar så att fler kan ta del av utvecklingen och potentialen.

Till Game Habitat

– Bedriver utbildningar till våra föreningar där jämställdhet är en prioriterad fråga.
– Involverar jämställdhet i våra cirkelledarutbildningar
– Organisationen har handlingsplan om jämställdhet
– Organisationen jobbar med att utjämna könsfördelningen på arbetsplatsen

Vår organisation har jämställdhet som sin värdegrund. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor i vår dagliga verksamhet.

Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: Winnet Skåne arbetar tillsammans med andra aktörer för att öka intresset, engagemanget och kunskaperna för jämställd regional utveckling och tillväxt.
Vår metod är påverkan genom samverkan.
• Vi samordnar aktiviteter och information i syfte att fungera som en samarbetspartner för olika aktörer inom jämställdhetsområdet
• Vi tar initiativ till och stödjer kunskapsutveckling för jämställdhet i Skåne
• Vi bidrar med kunskapsöverföring, kartläggning och analys, rådgivning och coachning samt nätverksbyggande för ett jämställt Skåne
• Vi uppmärksammar jämställdhet utifrån intersektionella perspektiv på regional utveckling och tillväxt.

Under 2017 arbetar vi med:
• Jämställdhetsverkstan:
Verktyg för praktiskt förändringsarbete och coachning för vidareutveckling av jämställdhetsarbete. Medskapande verkstäder för idéburen sektor.

• Mångfaldskartan:
Vi har tillsammans med Region Skåne kartlagt mångfalden ur ett näringslivsperspektiv i Skånes alla kommuner. Utvecklat ur den tidigare Jämställdhetskartan.

• Mångfaldskartan: Goda exempel:
Vi samlar varje kommuns goda exempel. Genom 33 goda exempel kan mångfaldsarbetet stärkas, spridas och bidra till kommunövergripande samarbeten.

• Kluster- och innovationsfrämjande miljöer
Vi bidrar till jämställdhetsperspektivet inom näringslivet för att Skåne ska bli den mest innovativa regionen.

• Region Skånes handlingsplan för jämställd regional tillväxt:
Vi gör en målgruppsanalys, bygger nätverk för underrepresenterade grupper, tar fram en checklista för normkritisk kommunikation och kompetensutvecklar för att påverka unga och öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

• Samarbeten med alla samhällssektorer:
Vi bidrar med vår kompetens kring jämställdhet i samarbete med aktörer inom alla samhällsområden.
– Forskningssamarbete med Malmö högskola, projektet Open Lab
– Kunskapsspridning till näringslivet tillsammans med Lunds universitet
– Nätverk för förskolans professionsutveckling
– Utbildningsuppdrag, till exempel för Leaderområden, folkhögskolor

Vi bidrar till Ett jämställt Skåne genom att erbjuda en mängd olika fritidsaktiviteter för flickor och pojkar runt om i Skåne. Våra lokalföreningar erbjuder allt från dans, teater, scouting, olika idrotter och annat roligt. Varje år sammanställer vi fördelningen av medlemmar baserat på kön, för att uppmärksamma hur jämställd organisationen är. Inom KFUM har vi dessutom valt ut jämställdhet som ett av våra prio-områden att fokusera ytterligare på.
YWCA/KFUK är världens äldsta och största kvinnorörelse. KFUM fokuserar alltid på att skapa, sprida och använda metoder för att prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Vi arbetar extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet.

Vi är den enda föreningen i Sverige som jobbar med barn på skoltid därför att vi vill nå alla. KFUM KIOSK jobbar med barns fysiska och psykiska hälsa och alltid 1 timme per vecka och läsår. Detta har vi gjort i snart 15 år utan kommunala och statliga bidrag som bara går till idrott. Vi vill att alla ska ha samma chans att lära sig om kost, hälsa och varför man måste vara igång, hur viktig man är för en grupp och hur viktig gruppen är för individen. Vi jobbar alltid med barnens självkänsla och självbild. KIOSK har haft över 5000 barn varav 3000 är tjejer 10 – 12 år. Vi har även en grupp med ensamkommande tjejer men de är lite äldre. Det finns 2 böcker skrivna om oss, KIOSK socialt entrepenörskap som bara handlar om KIOSK och Social entrepeneurship in Sweden där vi ingår och som säljs i hela världen.

Vi arbetar med många olika bitar för att öka jämställdheten. Eftersom vi är ett fackförbund så är det mycket kring löner, arbetsrätt och arbetsmiljön. Nu startar vi också en grupp som skall arbete aktivt med jämställdhet och mångfalds frågor.

Till Kommunal Skåne

Skolan arbetar för att i alla delar erbjuda och arbeta med målet om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet präglar både skolans undervisning och innehåll. Kursdeltagare ska kunna förvänta sig en utbildning fri från diskriminering när man deltar och väljer att söka sig till vår skola. Vårt arbetssätt är inkluderande.

Till Kvarnby Folkhögskola

Vi arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor på flera olika plan, såväl förebyggande, stödjande som opinionsbildande. Bl a stöttar vi personer som lever eller har levt i relationer där det förekommer våld på olika sätt, vi har verksamhet för nyanlända tjejer och killar där vi pratar våld, sex, kroppen mm samt driver opinion i frågor om jämställdhet och våld genom tex debattartiklar, kampanjer, föreläsningar och samarbeten med andra org. Vi arbetar även för att bli en mer hbtq-inkluderande jour.

Ett Jämställt Skånes arbete ligger helt i linje med vad Livsmedelsarbetareförbundet arbetar med. Vi arbetar bland annat för jämställda löner och lika förutsättningar till arbete. Våra anställda och förtroendevalda i förbundet är budbärare och ambassadörer för dessa frågor. Vi utbildar årligen medlemmar, förtroendevalda och anställda kring dessa värderingsfrågor som vi har befäst i våra stadgar. Livsmedelsarbetareförbundet deltar aktivt i samhällsdebatten kring frågor gällande jämställdhet och jämlikhet.

Lunds Zontaklubb är en lokalförening till Zonta International. Det är en organisation som finns över hela världen och som är rådgivande till FN. Zonta driver många projekt runt om i världen för kvinnor och flickors rättigheter, bland annat utbildning och konkret arbete för att minska antalet barnäktenskap. Lunds Zontaklubb är en del av detta. Vi arbetar för jämställdhet och mot våld mot kvinnor. I Lund bedriver vi olika lokala projekt för att hjälpa kvinnor i utsatthet i Lund och belysa deras situation.

Malmö Ideella vill inspirera och motivera medlemsföreningar som inte redan har ett uttalad jämställdhets- eller jämlikhetsprofil att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Detta genom att sprida metoder, arbetssätt och goda exempel till Malmöföreningar som inte alltid nås av informationen men även genom själva medverka i nätverk och arbete kring jämställdhet för att visa att detta är ett område vi prioriterar.

Malmö mot Diskriminering är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi bidrar till Ett jämställt Skåne genom vårt arbete för lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering.
MmD
Vi ger gratis råd och stöd till dig som blivit utsatt för diskriminering. Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Vi erbjuder utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik. Dessutom erbjuder vi processledning, handledning och utbildningsinsatser rörande aktiva åtgärder.

Vi driver också projektet Aktion som metod. Projektet syftar till att arbeta systematiskt mot individuell och strukturell diskriminering som drabbar barn och unga.

Malmö mot Diskriminering finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö.

Till Malmö mot diskriminering

Zontaklubb Malmö 1 ingår i Zonta International, som är en ledande global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter, genom stödjande insatser och påverkansarbete. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Av de prioriterade jämställdhetsmålen är det framför allt 1 En jämn fördelning av makt och inflytande och 5 Jämställd hälsa som berör vår verksamhet.

Genom att ha varvade listor får vi också en jämn fördelning mellan könen bland våra förtroendevalda. I vår regionfullmäktigegrupp är 6 av 10 ledamöter kvinnor. I Skåne har MP 5 heltidsarvoderade politiker varav 3 är kvinnor. I Skånes kommuner har MP sammanlagt 53 ordinarie ledamöter i fullmäktige, 49% är män och 51% är kvinnor. Ersättare i kommunfullmäktige är också 53 personer, där är 58% kvinnor och 42% män.

Politiskt vill Miljöpartiet att Region Skåne utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom sjukvården. Ett led i detta är att kontinuerligt fortbilda personal i jämlikhet- och jämställdhetsfrågor.

Till Miljöpartiet de gröna i Skåne

Noomi ger stöd till våldsutsatta kvinnor med fokus på kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten drivs av föreningen Hela Människan i Malmö. Noomi vill på olika plan verka för ett stärkt skydd för kvinnor i målgruppen. Vi arbetar uppsökande, och kan erbjuda skyddat boende och andra stödinsatser. Vi bedriver även informationsarbete som syftar till att sprida kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi vill verka för att nationellt förbättra stödet för utsatta genom samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer, främst genom Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Till Noomi, hela människan i Skåne

Vi driver på utvecklingen av oss som företagare och våra företag. Vi verkar för att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. Vi bidrar genom samverkan mellan företagare och i näringslivsarbetet i kommunen. Vi verkar för jämställd tillväxt dvs möjligheten att bo och verka i Vellinge kommun på lika villkor.

 

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i regionen. 21 000 idéburna organisationer (ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfund, allmännyttiga stiftelser) utgör mötes- och utvecklingsplatser som bygger på demokratiska värderingar och bidrar till det sociala kapitalet och mellanmänskliga kittet. Engagemanget för ökad jämställdhet har sprungit ur folkrörelser och föreningar. För att nå Det öppna Skåne 2030 och målet med jämställdhetsstrategin bör arbetet fortsätta och fördjupas. NÄTVERKET vill bidra med kunskapsutveckling, tvärsektoriell nätverkande och påverkansarbete för att närma oss målen.

Till Nätverket

Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom att arbeta utefter vårt jämställdhets – och mångfaldspolitiska program. Det slår bland annat fast att

Jämställdhet är en förutsättning för demokratisk utveckling. En yrkesgrupp satt att ytterst upprätthålla demokratin behöver internt följa alla aspekter av demokrati. För att både kvinnor och män ska uppleva polisyrket som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet tillhör även de mänskliga rättigheter som ska gälla i samtliga delar av vårt samhälle.

Vi önskar bidra med hur vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ta del av goda exempel från andra verksamheter.

Regionmuseets övergripande vision är att se till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi arbetar aktivt med att bidra till social sammanhållning med avseende på integration, mänskliga rättigheter, intergenerationella möten och jämställdhet. I vårt arbete för alla människors lika värde är allas rätt till kultur grundläggande. På Regionmuseet arbetar vi med att göra konst och kulturarv tillgängligt och angeläget för så många som möjligt.

Till Regionmuseet

RFSL Rådgivningen Skåne verkar för att synliggöra hbtq-personers livsvillkor i Skåne. Insatserna sker i två parallella spår: dels genom ett stärkande arbete till hbtq-personer, dels genom kompetenshöjande och attitydfrämjande insatser till samhället i stort.

Till RFSL Rådgivningen Skåne

RFSUs arbete utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. RFSU har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion, påverka politiker och beslutsfattare samt utkräva ansvar inom frågor som rör sexualitet, på både lokal och nationell nivå i Sverige, men även internationellt.

Scenkollektivet Karavan har tagit fram nycirkusföreställningen Tillsammans. Det är en föreställning riktat till barn mellan årskurs 1 och 5. Föreställningen arbetar med frågor som samtycke, ömsesidighet och frivillighet. Utöver föreställningen erbjuds cirkusworkshop för eleverna och utbildning till personalen samt en lärarhandledning där personalen kan driva vidare frågorna efter föreställningen.

 

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. I samverkan med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser som verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet, vilket inkluderar jämställdhet.

Till Sensus Skåne Blekinge

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att delta på kulturaktiviteter (då vi är en kulturförening).
Vi arbetar också för att anställda hos oss ska t ex kunna ta ut föräldraledigt i samma utsträckning oavsett kön.
Vi arbetar också för att anpassa mötestider ska passa alla både för personal och styrelse.

Vi erbjuder hjälp och stöd till människor som befinner sig i utsatta situationer. I våra olika verksamheter möter vi kvinnor, män och HBTQ personer. Vi möter människor på deras villkor och ser mångfald som en styrka och arbetar för ett jämställt samhälle där alla är lika mycket värda.

Till Skåne Stadsmission

Sport Open är ett samverkansprojekt som drivs av Skåneidrotten, Malmö universitet och En kreativ byrå. Vi vill bemöta människors olika tillgång till fysisk aktivitet och en meningsfull tillvaro, vilket påverkar deras hälsa och välbefinnande, samt skapar förutsättning för ett hållbart samhälle.

Till Sport Open

Socialdemokratin har jämställdhet som ett viktigt begrepp i de grundläggande värderingarna. Jämlikhet som är ett av tre bärande begrepp förutsätter jämställdhet. Socialdemokratin har genomfört viktiga reformer för jämställdheten och de mer framträdande är föräldraförsäkring och förskolan. De viktigaste frågorna som vårt parti idag arbetar med är att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan, genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling och, om situationen inte snabbt förbättras, lagstifta om jämställda bolagsstyrelser samt att alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det.

Till Socialdemokraterna i Skåne

På Stiftelsen TEM arbetar vi med hållbarhet på många olika sätt och jämställdhet är självklart ett av dem! För oss är det viktigt att upprätthålla en hög kompetens inom området så att vi kan sprida inspiration och goda exempel genom de tjänster vi erbjuder, så som utbildningar eller utveckling av hållbarhetsstrategier.

Vi driver också nätverket CSR Skåne med närmare 100 medlemsorganisationer och genom den plattformen har vi flera gånger lyft jämställdhetsarbetet ur ett hållbarhetsperspektiv. Inom ramen av detta nätverk driver vi även ett projekt för att underlätta integrering av jämställdhetsfrågor i ledningssystem vilket underlättar en systematisering av området och skapar en kontinuitet för uppföljning och förbättring.

Till Stiftelsen TEM

Ett samhälle präglat av jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för att uppfylla de mänskliga rättigheterna kring allas lika värde. Studiefrämjandet arbetar med så väl jämställdhet som jämlikhet inom alla våra ämnen. Studiefrämjandet är det studieförbund i Sverige som har störst musikverksamhet. För oss är det självklart att arbeta aktivt för jämställdhet – både på och bakom musikscenen. Därför har vi, sedan många år tillbaka, en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken. Det är en strategi som vi ser fungerar, även om vi fortfarande tycker att det går för långsamt.

Vi har även riktade insatser inom andra områden: såsom vårt arbete med ”FATTA – samtycke” och ”Allt vi inte pratar om” som syftar till att få fler män att prata om allt som män normalt sett inte pratar om. Detta är bara några exempel på vårt breda arbete med jämställdhet inom Studiefrämjandet.

Tjejjouren i Eslöv arbetar för att lyssna, stötta och stärka tjejer och kvinnor utifrån en feministisk grundsyn och ett normkritiskt tankesätt. Vi ser att maktstrukturer och normer och förväntningar relaterade till kön gör att kvinnan underordnas mannen i vårt samhälle, vilket får oerhörda konsekvenser för tjejers och kvinnors mående och livsmöjligheter. Vi vill förändra detta och verka för ett jämställt samhälle. Föreningen bygger på systerskap, demokratiska principer och likabehandling oavsett bakgrund. Vi ger onlinebaserat stöd till tjejer och kvinnor samt sprider kunskap och driver opinion i frågor som rör jämställdhet, våld och psykisk ohälsa utifrån det vi ser och hör att vår målgrupp efterfrågar.

Till Tjejjouren Eslöv

Tjejjouren i Lund startades 2001 och är en ideell, feministisk och kvinnoseparatistisk förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har idag drygt 50 ideellt engagerade medlemmar. Tjejjourens syfte är att stötta och stärka unga tjejer, driva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och förbättra situationen för unga tjejer och kvinnor samt verka för ett mer jämställt samhälle. Vi vänder oss till alla som definierar sig själva som tjej eller kvinna. Vi erbjuder stöd genom telefon, chatt och mejl, erbjuder workshops och föreläsningar samt driver två öppna verksamheter för kvinnor och unga kvinnor inom hbtq-spektrumet.

Till Tjejjouren i Lund

Tjejjouren Lotus i Kristianstad jobbar för att stärka unga tjejer, de stöttar och lyssnar.

Till Tjejjouren Lotus

Tjejer i förening (TIF) är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening inom studieförbundet ABF med syfte att främja lika möjligheter för barn och ungdomar att vara delaktiga i olika samhällsprocesser. Med utgångspunkt i barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv arbetar föreningen huvudsakligen med att involvera barn och ungdomar i föreningslivet.

TIF har tidigare arbetat tillsammans med Malmö stad för ökad jämställdhet i stadsutvecklingsprocesser i projektet Jämställda platser. I detta projekt utvecklade TIF en metod för jämställd stadsutveckling med delaktighet som utgångspunkt. Projektet resulterade i fyra mötesplatser utomhus – i Rosengård, Nydala, Lindängen och Kroksbäck.

Utgångspunkten i arbetet med Jämställda platser var att offentliga miljöer oftast utformas utifrån en manlig norm. Eftersom befintliga maktstrukturer lätt reproduceras om underrepresenterade gruppers behov inte särskilt efterfrågas, arbetade projektet fram metoder för att bryta normen och på så vis få ökad jämställdhet i användningen av offentliga rum. TiF håller även i workshops för barn och unga om jämställdhet men även andra föreningar och verksamheter.

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till tjejer, unga kvinnor och unga transpersoner mellan 12 och 30 år. Vår stödverksamhet är vår främsta funktion. Vi har varit verksamma sedan 2000 och har genom chatt och mail, och tidigare via telefon, stöttat tusentals unga personer som av olika anledningar behövt någon att prata med. Vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt. Trans- och Tjejjouren i Malmö arbetar även förebyggande genom att besöka skolor, delta i festivaler, events, mässor och liknande. Vi föreläser om sex och samtycke i högstadie- och gymnasieskolor. Mer info om oss finns på tjim.se *Med begreppet kvinna avses alla som identifierar sig som kvinna oavsett könsuttryck, biologiskt eller juridiskt kön samt sexuell läggning.

Vi arbetar aktivt i alla led för att bidra till ett mera jämställt arbetsliv. Konkret genomsyrar jämställdhetsperspektivet både samverkan och våra förhandlingar. Vi utbildar våra förtroendevalda och vi anordnar inspirerande och lärande föreläsningar för våra medlemmar. Vi deltar också i manifestationer som Pride.

United Sisters är en del av Fryshuset. Vi jobbar normkritiskt och lösningsfokuserat för att unga tjejer och icke-binäras rättigheter och röster skall tas på allvar, samt att varje individ ska få möjlighet att göra och bli det den vill.

VÅGA!-Tillsammans arbetar för ett jämställt uteliv där alla är välkommna och kan ha roligt utan att oroa sig för sexuella trakasserier och övergrepp. VÅGA! strävar efter att hjälpa klubbar, festivaler och andra arrangörer med hjälp av en certifieringsprocess där vi utbildar personalen samt erbjuder manual och verktyg för hur man förhindrar och hanterar sexuella trakasserier & övergrepp.

 

Vi vill se en omfördelning av makt och resurser för att uppnå ekonomisk och social jämställdhet mellan könen. Vi arbetar aktivt med ett internfeministiskt arbete för att främja kvinnors organisering och möjlighet att ta plats, nå positioner och påverka politiken.

Parlamentariskt driver vi feministiska frågor såsom ökat stöd till kvinno-, trans- och tjejjourer, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, feministiskt självförsvar i skolor, bättre arbetsvillkor och högre löner för kvinnor/i kvinnodominerade yrken, förkortad arbetstid med mycket mera.

Till Vänsterpartiet Malmö

För Vänsterpartiet i Skåne är jämställdhet en fråga om makt och utrymme att forma sitt eget liv. Att ansluta oss till Ett jämställt Skåne innebär att tillsammans med andra se till att det på alla nivåer i samhället kommer tillstånd förändringar som innebär att kvinnors makt och möjligheter att forma sina egna liv stärks inom alla de områden som strategin omfattar.

Till Vänsterpartiet Skåne

Vi synliggör kvinnor inom film & tv – i branschen , på duk och skärm och genom opinionsbildning och påverkan av strukturer.

Till WIFT

Ystad-Österlenregionens miljöförbund arbetar bland annat med jämställd utbildning och krav.

Till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Vi utbildar och informerar våra medlemmar bland annat genom Stora Likarättsdagen som hålls i Malmö arena. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen, därför håller ordföranden i utbildningar och dialoger runt om i regionen med arbetsgivare, medarbetare, kommuner och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I styrelsen arbetar vi även med lönerevisionen och deltar i arbetsmöten för att förbättra jämställdhetsfrågor och likaså med i försäkringsmedicinska utskott för sjukskrivningsfrågor där jämställdhet är en stor avgörande faktor.